Tilmelding til workshops sker midlertidigt på mail: komtil@holistisksommerfestival.dk

Vi har desværre haft besøg af en hacker på siden.
Vi er i fuld gang med at rette op på det.

Du kan læse om alle workshopene og alt på siden.

Tilmeldingen til selve opholdet sker på
www.bosei.dk/korte-kurser/holistisk-sommer/

Tilmelding til workshops sker midlertidigt på mail

komtil@holistisksommerfestival.dk

Vi vil skrive dig op og reservere plads til dig.
Når systemet virker igen vil vi skrive dig ind.

Program – Folder

Hvis du ønsker at printe disse ud. Tryk på den ene først, og tryk control P. Det er en fordel at fjerne X i Udskriv sidehoveder og fødder. På printer opsætningen. Så kan de være på 1 stk. A4 papir

Vedtægter

Foreningen Holistisk Sommerfestival har organiseret sig som en forening med vedtægter, generalforsamling og med sommerens deltagere som medlemmer.

Formål: Foreningen ønsker at udbrede kendskabet til alternativ behandling og filosofi. Foreningen arrangerer en årlig festival i smukke omgivelser, hvor mennesker med alternative interesser eller nysgerrighed overfor emnet kan mødes og deltage i foredrag, workshops og fornøjende samvær og derved skabe grobund for udvikling og fornyelse. Foreningen er non-profit og må ikke oparbejde større formue end nødvendigt for de fortsatte aktiviteter.

Vedtægter for Foreningen Holistisk Sommerfestival

 • 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen Holistisk Sommerfestival.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

 • 2 Formål

Stk. 1. Foreningen ønsker at udbrede kendskabet til alternativ behandling og filosofi. Foreningen arrangerer en årlig festival i smukke omgivelser, hvor mennesker med alternative interesser eller nysgerrighed overfor emnet kan mødes og deltage i foredrag, workshops og fornøjende samvær og derved skabe grobund for udvikling og fornyelse. Foreningen er non-profit og må ikke oparbejde større formue end nødvendigt for de fortsatte aktiviteter.

 • 3 Medlemskreds

Stk. 1. Som medlem kan optages følgende personer: Alle, som har været bestyrelse, arrangør eller deltaget i én eller flere workshops ved sidst afholdte festival.

Stk. 2. Medlemskabet løber fra sidst afholdte festival til næste planlagte festival.

Stk. 3. Kontingent er inkluderet i festivalens deltagerpris.

Stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer/bestyrelsesmedlemmer af foreningen i de tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt af hensyn til gennemførelsen af foreningens formål og foreningens eller medlemmernes interesser og omdømme. En eksklusion kræver ¾ flertal i bestyrelsen.

 • 4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes årligt senest ved udgangen af oktober måned.

Stk. 3. Generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse kan foregå ved brev eller e-mail. Herudover bekendtgøres indkaldelsen på foreningens hjemmeside.

Stk. 4. Indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens bestyrelse i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside eller sendt til medlemmerne pr. e-mail inden generalforsamlingen.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens årsberetning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Nedsættelse af arrangørgruppe
  7. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant
  8. Eventuelt
 • 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når et flertal i bestyrelsen eller mindst 25 % af medlemmerne ønsker dette og skal indkaldes senest 14 dage efter ønsket er fremsat. Indkaldelse skal ske som anført i § 4, stk. 3. En begæring fra medlemmer skal indeholde tydelig angivelse af årsagen og skal være underskrevet af de medlemmer, der har fremsat ønsket.

 • 6 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og 1-2 suppleanter, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
2 – 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
2 – 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Regnskabet føres af kassereren, som bør være medlem af bestyrelsen. Posterne kasserer, formand og næstformand SKAL besættes af indbyrdes uafhængige personer.

Stk. 3. Foreningen repræsenteres af bestyrelsen.

Stk.4. Foreningen tegnes af to personer ud af bestyrelsen.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem kan udtræde af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse.

 • 7 Bestyrelsens arbejde

Stk. 1. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens arbejde.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 3. Det tilstræbes, at alle beslutninger træffes ved konsensus. Kan dette ikke opnås, kan beslutninger træffes med 2/3 flertal blandt de tilstedeværende.

Stk. 4. Bestyrelsen holder møder efter behov.

Stk. 5. Bestyrelsen skal godkende enhver disposition, der medfører økonomiske forpligtelser for foreningen.

Stk. 6. Bestyrelsen tager initiativ til første møde i arrangørgruppen.

 • 8 Arrangørgruppen

Stk. 1. Arrangørgruppen består af medlemmer, der sammen med bestyrelsen arrangerer årets festival.

Stk. 2. Arrangørgruppen nedsættes for 1 år og består af 5-10 medlemmer incl. bestyrelsen.

Stk. 3. Efter 1 års deltagelse i  arrangørgruppen kan man stille op til  valg til bestyrelsen.

Stk. 4. Ét medlem af bestyrelsen er tillige medlem af arrangørgruppen.

Stk. 5. Arrangørgruppen kan ikke træffe bindende aftaler i økonomiske forhold med tredjemand.

Stk. 6. Arrangørgruppen kan supplere sig efter behov, men skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 7. Årets festival arrangeres af arrangørgruppen i fællesskab. Arrangørgruppen kan engagere hjælpere på festivalen til de praktiske opgaver, uden at disse er en del af arrangørgruppen.

 • 9 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger festivalåret 16.9 – 15.09.

Stk. 2. Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren baseret på bilag fra arrangørgruppen.

Stk. 4. Kassereren udarbejder budgetforslag, der forelægges for bestyrelsen til godkendelse senest 1. november.

Stk. 5. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 6. Det færdige regnskab med revisors godkendelse og påtegning skal fremlægges ved den ordinære generalforsamling.

 • 10 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Stk. 1. Ændring af disse vedtægter eller foreningens opløsning, kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 3 uger efter.
Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen eller foreningens opløsning vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.

Stk. 2. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler indestå på konto i bank eller pengeinstitut i 2 år.

Der vælges en egnet person til at varetage dette. Hvis nogen forening seriøst ønsker at genoptage den nuværende forenings arbejde, skal midlerne tilfalde denne nye forening. Hvis midlerne henstår i pengeinstitut i 2 år, skal de tilfalde en eller flere institutioner eller projekter, som på ikke kommercielt grundlag arbejder for foreningens formål. Anvendelsen af midlerne efter udløb af 2 års perioden vedtages på den opløsende generalforsamling.

Vedtaget på generalforsamlingen den 9. december 2020

Vedtaget på generalforsamlingen den 27. september 2010

med tillæg af rettelser vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2020

Kort fortalt

HVEM ER VI – KORT FORTALT

Foreningen Holistisk Sommerfestival er en non-profit forening baseret på frivillige og ulønnede medarbejdere og undervisere.

Vi har til formål at arrangere en årlig Holistisk Sommerfestival for derigennem at udbrede kendskabet til alternativ behandling og filosofi. Vi har 30 års jubilæum i 2024.

Holistisk Sommerfestival er et berigende og inspirerende arrangement, der skal give et indblik i strømninger i den holistiske verden. En verden som favner det hele menneske, krop, sind og ånd.
Via workshops og fælles arrangementer giver festivalen dig oplevelser inden for bl.a. spiritualitet, meditation, bevægelse, sang, og musik med mulighed for fordybelse.

Holistisk sommerfestival byder på et åbent fællesskab i en rummelig og positiv atmosfære.

Holistisk Sommerfestival arrangeres i samarbejde med Idrætshøjskolen Bosei, som ligger et fantastisk sted ved Præstø Fjord – midt ude i skoven tæt ved vandet.

Sådan tilmelder du dig workshops

Inden du starter tilmeldingen så kig programmet godt igennem og print evt. program/folder ud, (og evt. denne vejledning) således du har et overblik over de workshops, du vil tilmeldes.

 • Klik på Tilmelding/Tilmelding til workshops.
 •  Find den workshop du vil deltage på og klik på Læs mere.
 • En side med beskrivelse af workshoppen åbner. Gå ned i bunden af beskrivelsen og tryk på: Tilvælg workshop – Billet. .
 • Billetten vises.
 • Hvis du skal booke flere workshops så tryk på Gem og fortsæt valg af workshops
 • Når du er færdig med at booke workshops så tryk på Gå til indkøbsvognen.
 • Check at kurven indeholde de ønskede workshops. Ellers kan du slette ved at klikke på krydset til venstre.
 • Tryk på Gå til kassen, og registrerer dig.  Vær særlig opmærksom på, at du får skrevet din mail rigtig. Husk at afkrydse accept af vilkår og betingelser.
 • Til allersidst trykkes på Godkend ordre. En ordrebekræftelse vises på skærm.
 • Du modtager på mail en liste over de tilmeldte workshops med det samme.(Ellers er ordren IKKE gået igennem – eller din indbakke er fuld).

Hvis du senere har brug for at ændre på de tilmeldte workshops, skal du kontakte os på mail (komtil@holistisksommerfestival.dk), da du ikke selv kan slette/ændre tilmeldinger.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:

 • at du skal være tilmeldt KOST & LOGI på Idrætshøjskolen Bosei for at tilmelde dig workshops.
 • at du ikke tilmelder dig flere workshops på samme formiddag (eftermiddag).
 • at du ikke tilmelder dig både en heldagsworkshop og en halvdagsworkshop samme dag
 • at du er tilmeldt workshops alle de dage, du er med.
 • at enkelte workshops har udgifter til materialer (er ikke inkl. i deltagerprisen).

 

Arrangementerne om morgen (kl. 650 – kl. 8.30), i middagspausen (kl. 13.15 – kl. 14.30) og om aften (efter kl. 19.30) kræver ikke tilmelding på forhånd, så dem kan du vælge på dagen.  

 

Der er følgende typer workshops:

Heldags: workshoppen er både formiddag ( kl. 9.30 til kl. 12.15) og eftermiddag (fra kl. 15.00 til kl.  17.45).

Formiddag: workshoppen er fra kl. 9.30 til kl. 12.15.

Eftermiddag: workshoppen er fra kl. 15.00 til kl. 17.45 (tirsdag til kl. 17.00).

DER ER MAX PLADS TIL 150 DELTAGERE HEREFTER LUKKES DER FOR TILMELDINGER.

Info – området

Info-området er beliggende i gangen til venstre for hovedindgangen.

Her er oplysninger om:

 • morgenmeditationen
 • dagens workshops
 • aftenarrangementet
 • skemaer til booking af minibehandlinger m.m.
 • oplysninger om spontane aktiviteter i frokostpausen
 • seddel til aftale af samkørsel/hjemtransport
 • tilmeldingsseddel til hjælper på Holistisk Sommerfestival 2024
 • Kort over skolen og lokaler.
 • Festivalsprogrammet i stort format med lokale nr. ud for hver workshop (noteres efter frokost dagen før)

Festivalkontoret

Festivalkontoret er i info-området. Her kan du altid henvende dig med store eller små spørgsmål. Kontoret er bemandet, når døren er åben, generelt mellem kl. 9.30 og kl. 18.00.

Uden for Festivalkontoret finder du også kasserne til aflevering af værelsesnøgler og evalueringsskemaer.

Arangørgruppen

Alle i arrangørgruppen har et badges med et hjerte og navn. Vi kan kontaktes på alle tider, og er behjælpeligt med alt efter bedste evne.

Godt at have med – rent praktisk !

Der er bare nogle ting, man ikke kan leve uden:

Din egen hovedpude. Hvis du har brug for en god hovedpude – så tag din egen med.

-Dit eget krus. Så er du sikker på, der altid er et – og opvasken begrænses.

-Indendørssko. Hvis du er tilmeldt workshop med bevægelse så vær sikker på, at du kan bevæge dig med dem på. Der må ikke benyttes indendørssko, der kan afsætte sorte streger.

-Ørepropper. Da vi bor mange tæt sammen, kan støj ikke undgås. Hvis du sover let, er det måske en god ide at tage ørepropper med.

-Taske/kurv til materialer mm. Værelsesbygningen ligger ved siden af bygningen med undervisningslokalerne. Det kan derfor være en god ide med en lille taske/net e.l. til at bære blok, papir, pude, tæppe o.l. i.

-Badetøfler. Baderum ligger på værelsesgangen så måske et par badetøfler e.l.

-Mad og drikkelse. Bosei Idrætsskole ligger ude i skoven, et par kilometer fra Præstø og indkøbsmuligheder. Baren sælger vand, øl, vind, snacks så som nødder, små chokolader, små poser blandet slik, chips m.m. Hvis der er noget, du ikke kan leve uden – så tag det med. F.eks. frugt, kiks o.l. samt vandflaske

-Udstyr til workshoppen. Check dine workshops og se om du skal have noget specielt med hertil. På en del workshops skal du have pude/tæppe med. Andre beder dig om at tænke over tøj/sko, da de har fokus på bevægelse, eller er udendørs. Har du workshop i skoven, kan det være en ide at medtage f.eks. Citronella mod myg.

-Kuglepen/blyant og papir/notesblok. Ha´ altid papir/notesblok og kuglepen/blyant med. Selvom du ikke tager noter, kan workshoppen have øvelser, hvor det skal bruges.

Undervisere

Kompetente og engagerede workshop- og foredragsholdere er inviteret til gratis at afholde workshops og være oplægsholdere for grupper.

Mere end 40 kendte nationale og internationale workshopholdere med en bred vifte af den nyeste viden indenfor det holistiske, spirituelle og åndelige samt kroppens, psykens, sindets og åndens forståelse er klar til at give dig inspirerende dage på højskolen.

Se årets undervisere under menupunktet Workshops.

Bytte – Bord.

I foyeren ved Hovedindgangen er et Bytte – Bord til bøger m.m. vedr. den Holistiske verden, som du gerne vil sende videre. Alle kan frit lægge eller tage fra dette bord, også dig som måske ikke lige havde noget med i år.

Materiale m.m. fra workshopholderne.

Hvis du ønsker mere information omkring workshopholdere, så er der i gangen til højre for hovedindgangen et informationsbord med foldere o.l. fra workshopholderne på årets Holistisk Sommerfestival.

Dagens forløb

Om morgen er der mulighed for at starte dagen med forskellige former for meditationer  og/eller svømning i Idrætshøjskolen Bosei´s fantastiske svømmehal.

Efter morgenmaden er der obligatorisk morgensamling med informationer om dagen.

Dagens workshops er inddelt i temaer, så der hver dag er noget om naturen, kroppen, sindet, sjælen, spiritualitet og ånd. Du kan ved tilmeldingen frit vælge mellem dagens forskellige workshop, og dermed sammensætte dit helt eget program. Alle workshops har begrænset antal deltagere – så skynd dig at tilmelde – det er først til mølle princippet.

Årets program foreligger senest ultimo december. Følg med på Facebook.

Eksempler på tidligere Workshops:

 • Spiritualitet og meditation
 • Spirituel psykologi
 • Sindets magiske evne
 • Kropsbevidsthed
 • Yoga
 • Healing
 • Hjertes energi
 • Shamanisme
 • Regression
 • Sjælerejser
 • Religion og spiritualitet
 • Den hellige Gral
 • Engle
 • Musik- og lydhealing
 • Naturen
 • Astrologi
 • Intuitiv maling
 • Åndedrætsterapi
 • Kanalisering
 • Tarotkort
 • Intuition og klarsyn

Frokostpausen er til hygge og samvær i f.eks. Havestuen eller Gårdhaven alt efter vejret. Tag en tur i skoven eller ud i den fantastiske natur omkring højskolen. Tag ind til byen, ud til vandet eller snup en god middagslur. Kort sagt en tid du helt selv råder over.

På alle kursusdage, lørdag til tirsdag, er der i frokostpausen mulighed for forskellige minibehandlinger og dropin-aktiviteter. Se under menupunkt: Programmet, Aktiviteter i frokostpausen.

Efter aftensmaden byder vi på koncert, underholdning eller anden fællesaktivitet i foredragssalen. Se under menupunkt: Programmet, Aftenarrangementer.

Bagefter hygges der i havestuen eller ved bålet. Der danses, synges, spilles. Scenen er åben for deltagernes egne indslag. Mon ikke der fødes et dynamisk husorkester. Du må gerne medbringe egne instrumenter.

Tirsdag aften er der altid festaften med ekstra lækkert mad, underholdning, dans, samt masser af hygge, nærvær og glæde.